• Webwinkelkeur gecertificeerd lid
  • Voor 16.30 besteld = vandaag verzonden
  • Gratis verzending boven de 85 euro (NL)
Klantenservice
Terug naar home

 

Privacybeleid Online Honden Speciaalzaak BV

Online Honden Speciaalzaak (kvk-nummer: 81094779) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Online Honden Speciaalzaak. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/05/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Online Honden Speciaalzaak BV verwerkt, dus ook via de website: www.onlinehondenspeciaalzaak.nl. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om te verbeteren en deze af te stemmen op persoonlijk wensen en behoeften. Online Honden Speciaalzaak BV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens en handelt conform de geldende wet- en regelgeving.

Als je op onze website links aantreft naar websites van derden, zoals onze leveranciers, wijzen wij erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van andere websites. Wij verwijzen naar de websites van de derden voor hun privacybeleid.

Onze website en de informatie daarop kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving  Het  kan dat  dit privacybeleid als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook altijd de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het privacybeleid is altijd te vinden op de website. Neem het beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuelewijzigingen. In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technisch) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbetern. 

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passsende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van. 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou, die verwijzen naar jou of die Online Honden Speciaalzaak BV op andere wijze in verband kan brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je contact met ons opneemt of als je een bestelling bij ons plaatst. Denk hierbij aan je naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Uw gegevens worden niet mer derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Verplichte informatie
Als je verplicht bent bepaalde informatie te verstekken om toegang te krijgen tot functionaliteiten van onze website, zullen wij het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment dat hierom wordt gevraagd.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens. 

  
Meer informatie over cookies is te vinden in het cookiebeleid van Online Honden Speciaalzaak BV.

Account
Indien je een account aanmaakt dien je bepaalde gegevens op te geven ten  behoeve van  de inschrijving. Deze gegevens worden opgeslagen in jouw account. Deze gegevens kun je inzien en beheren. Als gegevens onjuist zijn kun je deze wijzigen. 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent wij uw klantprofiel bewaren tot u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

 

Bestelling
Indien je een bestelling plaatst, dan hebben wij persoonsgegevens nodig voor van het verzenden en bezorgen van je bestelling. Anders kan de bestelling niet bij jou worden bezorgd. Ook kun je op deze wijze op de hoogte worden gehouden van de status van je bestelling.

Jouw gegevens worden dus ook gedeeld met derden die door ons worden ingeschakeld voor de uitvoering van de koopovereenkomst, denk hierbij aan een tussen (leverancier) bezorgdiensten en distributiecentra. Lees hierover meer bij ‘’Met wie delen we je gegevens?’’.

 

Als je bij ons een bestelling plaatst kan je op verschillende manieren betalen: iDEAL, Bancontact, Visa, Mastercard en Vooraf overmaken. 

Indien je ervoor kiest vooraf te betalen, dan krijgen wij inzage in je naam en je IBAN nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om vast te stellen dat jij de koopovereenkomst nakomt door betaling van de koopprijs.

Als je ervoor kiest online te betalen via iDeal of  Paypal  word  je naar  de  beveiligde omgeving van de betreffende bank, of Paypal geleid. Zodra je onze website verlaat, hebben 
wij geen zicht of controle op wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. De benodigde gegevens om de bestelling en betaling af te ronden worden automatisch gedeeld met iDeal of Paypal,denk hierbij aan het bestelnummer, het bedrag en je naam. Hoe deze bedrijven omgaan met jouw persoonsgegevens kan bij de betreffende partijen worden opgevraagd.
 

 

Vraag stellen of klacht indienen
Wanneer je een vraag stelt of een klacht indient of als je telefonisch, per e-mail, per social media of per post contact opneemt met onze (klanten)service, dan vragen wij om persoonsgegevens voor de afhandeling van de vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens/contactgegevens alleen voor dit doel. Gegevens over (de inhoud van) het contact worden eveneens geregistreerd.

 

Fraude 
Om fraude te onderzoeken en tegen te gaan zullen wij als bevoegde autoriteiten dit verzoeken, je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn overdragen. Denk hierbij aan politie, justitie, de Belastingdienst en/of andere overheidsinstanties.

 

Wanneer je met ons communiceert via social media of onze pagina deelt op jouw sociale media account, dan kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen. Denk hierbij onder meer aan je (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres, geslacht en/of andere gegeven die openbaar te raadplegen zijn op je social media account. Wij gebruiken de ontvangen gegevens alleen om zo goed mogelijk op jou te antwoorden en slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen op bij de andere gegevens die wij van jou hebben.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht
U heeft altijd recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons e-mailadres. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons e-mailadres. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons e-mailadres. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen via info@onlinehondenspeciaal.nl

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van de Online Honden Speciaalzaak. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddelijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op. 

 

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht om grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Contactgegevens
Online Honden Speciaalzaak BV
Industrieweg 25 te Waardenburg T 31(0)85-0750757 E info@onlinehondenspeciaalzaak.nl